آسمان نورانی است لیکن تاریکی همه جا را فرا گرفته است

مردمان درپی تکه نانی بر یکدیگر می تازند

در دل تاریکی مانده ایم

غربت ها به چشم دیده ایم

چشم های به انتظار نشسته را فریفته ایم

دل ها را به تکه نانی برای شکم هایمان فروخته ایم

دوستی را به رنگ ها آمیخته ایم

یک رنگی را ز یاد برده ایم

اشک های تمساح به یادگار گذاشته ایم

مرگ را پی تولد نگذاشته ایم

عشق را بازیچه هوس کرده ایم

عاشق را به سخره گرفته ایم

دوست را به سادگی ز یاد برده ایم

سیرت زیبا را به زیبایی و شهوت فروخته ایم

تنهایی راچه ساده پذیرفته ایم

نگفتن دوست داشتن را چه بی رحمانه به غرورمان فروخته ایم

زندگی را چه ساده باخته ایم


منبع : همه چیز در یک چیز |دل نوشته
برچسب ها : فروخته